Startsida

Urvalsparametrar

Du måste själv bestämma målgruppen för ditt urval. SPAR kan därefter med hjälp av en urvalssimulering ge dig en uppgift om beräknad kostnad och antal träffar. Du som är ombud eller frekvent användare av SPAR kan få behörighet och själv göra urvalssimuleringar.

Följande urvalsparametrar finns i tjänsten Urval i SPAR för att definiera målgrupp.

 1. Geografi
 2. Kön
 3. Ålder
 4. Inkomst
 5. Fastighet
 6. Relationsperson
 7. Antalsbegränsning

Nedan följer en beskrivning av varje urvalsparameter

Geografi

Med "geografi" avses i SPAR den adress där personen är folkbokförd. Geografisk avgränsning kan göras på län, kommun, distrikt, postort och postnummer och postnummerintervaller. Avgränsningen kan göras på flera län, kommuner och distrikt i ett och samma urval. Detsamma gäller för postorter och postnummer. Det är också möjligt att kombinera län/kommun med distrikt och/eller med postort/postnummer. Antalet kombinerade avgränsningar i geografi är begränsat till max 100 stycken.

Lantmäteriets webbplats finns förteckningar (excel) som visar distrikten (namn och nummer) samt förhållandet mellan distrikt och församlingsindelningar 2015. (Se Lantmäteriets "Kodlista GSD-Distriktsindelning" samt "Referenstabell".)

Det är möjligt att läsa in postnummer från en bifogad fil för det fall man önskar många olika postnummer eller postnummerintervaller i urvalet. Antalet rader i filen med postnummer respektive postnummerintervaller är begränsat till max 1000 stycken.   

Vid urval där geografi används som parameter (län, kommun, distrikt, postnummer, postort) kommer alltid och enbart sökning göras mot folkbokföringsadressen. I resultatet kan man dock välja om man önskar folkbokföringsadressen eller särskild postadress då sådan finns. Personer som inte är folkbokförda saknar folkbokföringsadress och kommer därför aldrig att ingå i urvalsresultatet när geografiska parametrar används.

Det är möjligt att läsa in distrikt från en bifogad fil för det fall man önskar många olika distrikt eller distriktsintervaller i urvalet. Antalet rader i filen med distrikt respektive distriktsintervaller är begränsat till max 1000 stycken.   

Vid urval som rör flytt (flyttat till eller från viss geografi) kan avgränsningar göras enbart på län, kommun och distrikt. Flyttrutinen hanterar enbart förändringar av folkbokföringsadressen.  

Flyttrutinen kan hantera att personen som ska ha flyttat även ska komma (eller inte komma) från viss geografi. De geografiska avgränsningarna (län, kommun, distrikt) måste dock vara på samma nivå i respektive urvalskörning (dvs. flyttat till viss kommun samt kommer/kommer inte från någon av angivna kommuner). Läs mer om flytturval.

Kön

Urval kan göras på man, kvinna eller båda.

Ålder

Urval kan göras på ett åldersintervall baserat på födelsetid eller ålder. Flera åldersintervall kan väljas i ett urval.

Inkomst

Urval kan göras på intervaller för summan av fastställd förvärvsinkomst och överskott av kapital. Här går det också att välja hushållets (gifta par på samma adress) sammanlagda inkomst. De intervall och inkomstgränser som av integritetsskäl gäller i SPAR är följande: 

 • intervall om minst 50 000 kr för inkomster mellan 0 — 1 000 000 kr.
 • intervall om minst 500 000 kr för inkomster mellan 1 000 001 — 2 000 000 kr.
 • intervall om minst 1 000 000 kr för inkomster mellan 2 000 001 — 5 000 000 kr.
 • hela intervallet (ingen uppdelning) för inkomster mellan 5 000 001 — 10 000 000 kr.
 • slutligen finns även högre inkomst än 10 000 000 kr.  

(Exempel: inkomst 450 000 — 500 000 kr går bra men 450 000 — 475 000 kr tillåts inte.)

Inkomstuppgifterna i SPAR uppdateras löpande vid fem tillfällen under året. Första uppdateringen sker i mars, sista uppdateringen i december. Dessutom uppdateras inkomstuppgifterna var 14:e dag för de personer som fått omräknade inkomstuppgifter av Skatteverket.

Inkomster intjänade kalenderår 1 deklareras år 2. Under år 2 uppdateras SPAR med de nya inkomstuppgifterna allt eftersom beskattningen fastställs av Skatteverket. SPAR uppdateras vid fem tillfällen från mars till december. Under år 2 är allt fler personers inkomstuppgifter i SPAR hänförliga till år 1. Mellan mars och december år 2 kan inkomstuppgifterna i SPAR vara hänförliga till antingen år 1 eller till året dessförinnan.

Vid urval används den inkomstuppgift som finns i SPAR. Det går inte att specificera vilket års uppgift man önskar i urvalet. Den gamla inkomstuppgiften gallras när den ersätts av en ny färskare inkomstuppgift. I slutet av året gallras alla gamla inkomstuppgifter som inte har ersatts av någon ny under året.

Årligt urval där inkomstuppgifter är viktiga

För de kunder som varje år önskar urval där inkomstuppgifter är en viktig del rekommenderas att verkställa dessa under januari-februari (år 3). Då är alla inkomstuppgifter i SPAR hänförliga till samma år.

Inkomster intjänade kalenderår 1 deklareras år 2. Under år 2 uppdateras SPAR löpande vid fem tillfällen. Under januari-februari år 3 sker är alla inkomstuppgifter i SPAR hänförliga till år 1.

Fastighet

Urval göras på fastighet avseende småhus. Specificering kan göras genom att man kan välja att de sökta personerna "innehar" eller "inte innehar" småhus. Någon uppdelning mellan hus på lantbruksfastighet eller "vanliga" småhus är inte möjlig.

Fastigheten kan även utsökas med intervaller av fastighetstaxeringsvärden på småhusenheten. Geografi för fastigheten kan anges i form av län och kommun. Det är även möjligt att ange att fastighet saknas inom vald geografi.

Taxeringsvärden kan väljas med intervall som motsvarar den indelning som SCB använder för sin statistik för fastigheter i Sverige. Ett eller flera intervall kan väljas och behöver inte vara sammanhängande.

Fastighetsuppgifterna i SPAR uppdateras en gång i veckan.

Intervallen är "från och med - till" (anges här i tusental):
0-250, 250-500, 500-1 000, 1 000-1 500, 1 500-2 000, 2 000-2 500, 2 500-3 000, 3 000-3 500, 3 500-4 500, 4 500-5 500, 5 500-obegränsat.

Småhus i SPAR – vilka typkoder ingår?

Med småhus avses i SPAR följande typkoder:

 • 113 Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr
 • 120 Lantbruksenhet, bebyggd
 • 210 Småhusenhet, tomtmark
 • 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr
 • 220 Småhusenhet, bebyggd
 • 223 Småhusenhet, bostadsbyggnad med lokaler
 • 225 Småhusenhet, småhus på ofri grund
 • 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL
 • 240 Småhusenhet, bostadsbyggnad på vattenfastighet

Mer om typkoder för småhus finns att läsa på Skatteverkets webbplats.

Relationsperson

Urval på relationsperson kan göras avseende make/maka/partner eller har vårdnadshavare. Det går att välja relationspersonens kön samt ålder i form av födelsetid eller ålder med ett visst intervall. Även relationspersonens inkomstintervall kan väljas. Det är också möjligt att välja att relationspersonen ska ha samma adress som den utsökta personen eller att relationsperson ska saknas.

Antalsbegränsning

Ett urval kan antalsbegränsas. Om målgruppen t.ex. innehåller 10 000 personer går det att begränsa urvalet till 2 000 personer. De två tusen personerna tas då helt slumpmässigt ut ur den definierade målgruppen, dvs. det sker med ett så kallat obundet slumpmässigt urval. Se också informationen under mer om urval om Fördelning, om Exkludering av personer samt om Antalsbegränsning och samtidig exkludering av personer.