Startsida

XML-scheman

Alla filer som produceras av SPAR:s tjänster baseras på XML. Även filer som lämnas till SPAR kan vara av typen XML.

SPAR:s tjänster har olika versioner och varje tjänst och dess version definieras av ett XML-schema (XML 1.0). Av XML-schemat framgår hur XML-filen byggs upp till struktur och innehåll. Senaste version av SPAR:s tjänster är 2023.1 och är tillsammans med 2021.1 beskriven i undermenyn till denna flik. Mer information om äldre versioner finns under rubriken Äldre XML-scheman.

Schemana (XSD-filer) finns att hämta på SPAR:s sida för XML-dokument.

Äldre XML-scheman

Vid utveckling av SPAR-tjänsterna, uppstår behov att göra förändringar i XML-scheman. Befintliga XML-scheman ändras dock inte, utan nya versioner skapas.

Vad som förändrats vid de olika schemauppdateringarna finns beskrivet under fliken Ändringsbeskrivning.

Mer information och länkar till gränssnittsmanualer för äldre scheman finns i menyn under fliken Äldre scheman.