Startsida

AviseringPost

En komplett post med personinformation för en fysisk person i SPAR. Viss information kräver extra behörighet för att lämnas ut. Information om behörighet finns i menyn under fliken Behörigheter.

Termbeskrivning av XML-element

PersonId
Förklaring Innehåller nästlade element; IdNummer och Typ
IdNummer
Förklaring Person-, samordnings- eller immunitetsnummer
Format Sträng. 12 tecken (ÅÅÅÅMMDDNNNN).
Typ
Förklaring Anger vilken typ IdNummer avser. Värdena kan vara ‘PERSONNUMMER’, ‘SAMORDNINGSNUMMER’ och ‘IMMUNITETSNUMMER’.
Format Sträng. Exempelvis PERSONNUMMER.
Sekretessmarkering
Förklaring Kod som anger om personen har sekretessmarkering. Uppgiften om att sekretess föreligger lämnas ut till alla.
Format Sträng. Möjliga värden är “JA” eller “NEJ”
Sekretessmarkering:sattAvSPAR
Förklaring Attribut i Sekretessmarkering som anger om sekretess satts av SPAR när Folkbokföringen skickat skyddad folkbokföring med inte sekretessmarkering.
Format Sträng. Möjligt värde är “JA”
SekretessDatum
Förklaring Datum då personen fick sekretess.
Format Datum. (ÅÅÅÅ-MM-DD)
SkyddadFolkbokforing
Förklaring Kod som anger om personen har skyddad folkbokföring. Uppgiften om att skyddad folkbokföring föreligger lämnas ut till alla.
Format Sträng. Möjliga värden är “JA” eller “NEJ”
SkyddadFolkbokforingDatum
Förklaring Datum då personen fick skyddad folkbokföring.
Format Datum. (ÅÅÅÅ-MM-DD)
SenasteAndringSPAR
Förklaring Datum när personen senast uppdaterades i SPAR.
Format Datum. (ÅÅÅÅ-MM-DD)
SummeradInkomst
Förklaring Summerad inkomst bestående av fastställd förvärvsinkomst och överskott av kapital.
Format Sträng. Max 11 tecken
Behörighet Taxering
InkomstAr
Förklaring Det år då den deklarerade inkomsten tjänats in.
Format Sträng. Fyra tecken (ÅÅÅÅ)
Behörighet Taxering
Namn
Förklaring Om historikposter finns tillgängliga anges en lista av nedanstående termer för varje post. Historikposter sorteras i fallande datumordning, med den senaste posten först i listan. Angivna datum avser när posten ändrats i SPAR, dvs. datumen visar den period då uppgifterna varit aktuella i SPAR. Innehåller nästlade element. Se termbeskrivningar på sidan som beskriver Namn.
Persondetaljer
Förklaring Om historikposter finns tillgängliga anges en lista av nedanstående termer för varje post. Historikposter sorteras i fallande datumordning, med den senaste posten först i listan. Angivna datum avser när posten ändrats i SPAR, dvs. datumen visar den period då uppgifterna varit aktuella i SPAR. Innehåller nästlade element. Se termbeskrivningar på sidan som beskriver Persondetaljer
Utvandrad
Förklaring Utvandrad kan endast den som är avregistrerad som Utvandrad ha. Innehåller nästlade element; Aterinlasningsdatum och Forlangningsdatum.
Aterinlasningsdatum
Förklaring Datum då personposten återinlästes i SPAR. Gäller utvandrade personer som gallrats från SPAR och sedan återinlästs.
Format Datum. (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Forlangningsdatum
Förklaring Datum som gallringstid räknas från. För utvandrade personer som fått förlängd tid till gallring i SPAR.
Format Datum. (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Folkbokforing
Förklaring Folkbokföring kan bara den som är folkbokförd ha. För avregistrerade personer är informationen den senast kända.

Om historikposter finns tillgängliga anges en lista av nedanstående termer för varje post. Historikposter sorteras i fallande datumordning, med den senaste posten först i listan. Angivna datum avser när posten ändrats i SPAR, dvs. datumen visar den period då uppgifterna varit aktuella i SPAR. Innehåller nästlade element. Se termbeskrivningar på sidan som beskriver Folkbokforing
Folkbokforingsadress
Förklaring Folkbokföringsadress kan bara den som är folkbokförd ha. För avregistrerade personer är informationen den senast kända. Folkbokföringsadressen är alltid i Sverige.

Om historikposter finns tillgängliga anges en lista av poster. Historikposter sorteras i fallande datumordning, med den senaste posten först i listan. Angivna datum avser när posten ändrats i SPAR, dvs. datumen visar den period då uppgifterna varit aktuella i SPAR.

Innehåller nästlade element; SvenskAdress (se termbeskrivningar för SvenskAdress)
SarskildPostadress
Förklaring Särskild postadress kan bara den som är folkbokförd ha och anger till vilken adress en persons post ska delas ut. Särskild postadress kan vara antingen i Sverige (aviseras som SvenskAdress) eller till utlandet (aviseras som InternationellAdress).

När det gäller särskilda postadresser finns det inga krav på att det är en fastställd adress även om strukturen är uppbyggd på motsvarande sätt. Det innebär att det är en manuell inmatning av dessa adresser hos Skatteverket (folkbokföringen) utan direkt kontroll gentemot fastighetsregistrets uppgifter.

Om historikposter finns tillgängliga anges en lista av nedanstående termer för varje post. Historikposter sorteras i fallande datumordning, med den senaste posten först i listan. Angivna datum avser när posten ändrats i SPAR, dvs. datumen visar den period då uppgifterna varit aktuella i SPAR.

Innehåller nästlade element; SvenskAdress (se termbeskrivningar för SvenskAdress) eller InternationellAdress (se termbeskrivningar för InternationellAdress)
Utlandsadress
Förklaring Utlandsadress kan bara den som varit folkbokförd och nu är avregistrerad som utvandrad ha. Adressen kan vara i utlandet där personen troligen befinner sig, eller till en vän/släkting i Sverige.

För utlandsadress finns det inga krav på hur den ska vara uppbyggd (jfr. folkbokföringsadress). Det innebär att det är manuell inmatning av dessa adresser hos Skatteverket (folkbokföringen). SPAR visar samma uppgifter som folkbokföringen har.

Om historikposter finns tillgängliga anges en lista av nedanstående termer för varje post. Historikposter sorteras i fallande datumordning, med den senaste posten först i listan. Angivna datum avser när posten ändrats i SPAR, dvs. datumen visar den period då uppgifterna varit aktuella i SPAR.

Innehåller nästlade element; InternationellAdress (se termbeskrivningar för Internationell adress)
Kontaktadress
Förklaring Kontaktadress kan bara den som har samordningsnummer ha. Adressen kan vara antingen i Sverige (aviseras som SvenskAdress) eller till utlandet (aviseras som InternationellAdress). Adressen kan leda till personen själv eller till en kontaktperson.

Om historikposter finns tillgängliga anges en lista av nedanstående termer för varje post. Historikposter sorteras i fallande datumordning, med den senaste posten först i listan. Angivna datum avser när posten ändrats i SPAR, dvs. datumen visar den period då uppgifterna varit aktuella i SPAR.

Innehåller nästlade element; SvenskAdress (se termbeskrivningar för SvenskAdress) eller InternationellAdress (se termbeskrivningar för InternationellAdress)
Relation
Förklaring Om historikposter finns tillgängliga anges en lista av nedanstående termer för varje post. Historikposter sorteras i fallande datumordning, med den senaste posten först i listan. Angivna datum avser när posten ändrats i SPAR, dvs. datumen visar den period då uppgifterna varit aktuella i SPAR.

Innehåller nästlade element, se termbeskrivningar på sidan som beskriver Relation
Fastighet
Förklaring Innehåller nästlade element. Se termbeskrivningar på sidan som beskriver Fastighet