Startsida

InfilIdNummer.xsd

Här beskrivs XML-elementen som inkluderas i schemat InfilIdNummer.xsd vilket används för infiler till flera av SPAR:s tjänster.

Termbeskrivning av XML-element

IdentifieringsinformationFil

Förekommer en (1) gång i infilen. Termbeskrivningar för elementet IdentifieringsinformationFil finns i menyn under fliken IdentifieringsInformation - Infil.

InfilIdNummerPoster

Sekvens med personnummer enligt nedan.

InfilIdNummer
Förklaring Person-, samordnings- eller immunitetsnummer
Attribut nuläge

Möjliga värden är “JA” eller “NEJ”. Attributet nuläge används endast för tjänsten Ändringsavisering. Genom att sätta nuläge=JA levereras nuläge för denna post vid nästa aviseringstillfälle. Därefter återgår tjänsten till att endast avisera förändringar för personen, tills eventuell ny infil lämnas. Genom att sätta nuläge=NEJ eller helt utesluta attributet används standarden ändringsavisering.
Restriktioner Måste uppfylla krav enligt den regex som återfinns i schemat samt övriga regler för personnummer eller samordningsnummer.
Obligatorisk Ja
Format Sträng. 12 tecken (ÅÅÅÅMMDDNNNN)