Startsida

Folkbokföring

Termbeskrivning av XML-element

DatumFrom
Förklaring Datum från och med.
Format Datum. (ÅÅÅÅ-MM-DD)
DatumTill
Förklaring Datum fram till vilket information gäller eller gällde. Datum 9999-12-31 anger att posten är aktuell.
Format Datum. (ÅÅÅÅ-MM-DD)
FolkbokfordLanKod
Förklaring Länskod.
Format Sträng. Två (2) numeriska tecken
FolkbokfordKommunKod
Förklaring Kommunkod.
Format Sträng. Två (2) numeriska tecken
Hemvist
Förklaring Hemvist anger var personen är folkbokförd.

Skriven på adressen = Folkbokföringsadressen är där personen är folkbokörd.
På kommunen skriven = Personen saknar bostad, men nås via adressen.
Utan känt hemvist = Ej känt var personen bor.
Restriktioner Möjliga värden är “Skriven på adressen”, “På kommunen skriven” eller “Utan känt hemvist”.
Format Sträng
Folkbokforingsdatum
Förklaring Folkbokföringsdatum.
Format Datum. (ÅÅÅÅ-MM-DD)
DistriktKod
Förklaring Kod för distrikt.

För den som är folkbokförd på fastighet med en folkbokföringsadress, som är fastställd av kommunen, finns från den 1 januari 2016 även en uppgift om distrikt.
Format Sträng. Sex (6) numeriska tecken.