Startsida

Personuppgifter

Registerutdrag från SPAR

Du kan själv logga in i SPAR:s e-tjänst och hämta ett registerutdrag för att se vilka uppgifter som finns om dig i SPAR.

Ändamålet med SPAR:s behandling av personuppgifter

Reglerna som styr verksamheten i SPAR finns i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret, förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret och i EU:s dataskyddsförordning.
(Från och med 25 maj 2018 ersätter förordningen reglerna i personuppgiftslagen (1998:204)).

Uppgifterna i SPAR får enligt lagen behandlas för att:

 1. aktualisera, komplettera och kontrollera personuppgifter (kontrolländamålet),
 2. ta ut uppgifter om namn och adress genom urvalsdragning för direktreklam, opinionsbildning eller samhällsinformation eller annan därmed jämförlig verksamhet (urvalsändamålet).

Kontrolländamålet ger företag, föreningar, myndigheter etc. möjlighet att uppdatera (aktualisera) sina register, vanligtvis kund- eller medlemsregister, via SPAR. Det finns även en online-tjänst som ger möjlighet att kontrollera personuppgifter.

Urvalsändamålet ger företag, föreningar, myndigheter etc. möjlighet att få adressuppgifter från SPAR för att skicka reklam, enkäter, information eller liknande. I dessa fall görs sökningen i SPAR med olika parametrar som exempelvis ålder, kön och postort men det är endast uppgift om namn och adress som lämnas ut till mottagaren.

För den som begärt spärr mot direktreklam lämnas inga uppgifter ut för ändamålet direktadresserad reklam men däremot för övriga ändamål, exempelvis forskning och opinionsbildning.

Uppgifter om namn och adress lämnas dock aldrig ut för personer som har så kallade skyddade personuppgifter.

Vilka uppgifter finns i SPAR?

De uppgifter som får finnas om dig, som är folkbokförd eller har samordningsnummer och fastställd identitet, är följande:

Uppgifter som hämtas från folkbokföringsdatabasen vid Skatteverket:

 • namn
 • person- eller samordningsnummer
 • födelsetid
 • adress
 • folkbokföringsort och distrikt
 • födelsehemort
 • svenskt medborgarskap
 • make/maka/partner eller vårdnadshavare
 • avregistrering från folkbokföringen på grund av dödsfall eller annan anledning
 • datum för tilldelning av ett samordningsnummer
 • uppgift om personen som har tilldelats samordningsnummer har styrkt sin identitet eller gjort identiteten sannolik
 • preliminärt datum för vilandeförklaring av samordningsnummer
 • datum för vilandeförklaring av samordningsnummer
 • orsaken till vilandeförklaring av samordningsnummer
 • datum för förnyelse av samordningsnummer
 • datum när personen med samordningsnummer avled

Uppgifter som hämtas från beskattningsdatabasen vid Skatteverket:

 • summan av fastställd inkomst och inkomst av kapital (dock lägst noll kronor)
 • ägare av småhus- eller lantbruksenhet med småhus på tomtmark samt uppgift om kommun (belägenhet)
 • taxeringsvärde för småhusenhet.

Uppgifter som lämnats av dig själv till SPAR:

 • information om att du begärt spärr mot direktreklam med SPAR som adresskälla.

Skyddade personuppgifter

Skatteverket (folkbokföringen) kan besluta om att en person ska få skyddade personuppgifter i folkbokföringens register. Den uppgiften aviseras också till SPAR varvid uppgifterna om personens namn och adress tas bort ur SPAR. De uppgifter som behålls i SPAR är personnumret, uppgiften om att personen har skyddade personuppgifter, datumet för när detta registrerades i SPAR samt i förekommande fall uppgift om avregistrering från folkbokföringen och hänvisning till nytt personnummer. Motsvarande gäller i SPAR för de personer som erhållit den nya sekretessmarkeringen "skyddad folkbokföring".

När uppdateras uppgifterna i SPAR?

 • Folkbokföringsuppgifterna uppdateras varje natt efter helgfri vardag, dvs normalt måndag-lördag. 
 • Fastighetsuppgifterna uppdateras varje vecka.
 • Inkomstuppgifterna uppdateras vid fem tillfällen per år samt därefter varannan vecka i samband med eventuell omprövning.
 • Uppgift om spärr mot direktreklam uppdateras varje gång du själv begär ändring.

När gallras uppgifterna i SPAR?

Så länge en person är folkbokförd finns uppgifter om den personen i SPAR.

När en person avregistreras från folkbokföringen, exempelvis vid dödsfall, finns uppgifterna kvar i tre år. Därefter gallras alla uppgifter om den personen ur SPAR.

När en person avregistreras från folkbokföringen pga utvandring finns uppgifterna kvar i SPAR i fem år. Möjlighet finns att själv begära att uppgifterna ska finnas kvar i ytterligare en eller flera femårsperioder. Har uppgifterna redan gallrats finns möjlighet att begära att uppgifterna ska läsas in igen i SPAR för en femårsperiod.

Aktuella uppgifter om namn, adress och relationspersoner (make, maka, registrerad partner, vårdnadshavare) ersätts när nya uppgifter kommer från folkbokföringen. De gamla uppgifterna finns kvar i SPAR under tre år.

Inkomst- och fastighetsuppgifter avser de senast förekommande. Gamla uppgifter gallras när de ersätts av nya uppgifter.

Vilka är mottagare av uppgifterna?

Uppgifter från SPAR får bara lämnas ut till mottagare som följer reglerna i EU:s dataskyddsförordning eller som har stöd för sin behandling av uppgifterna i annan lagstiftning. Mottagarna finns främst i Sverige men kan även finnas i andra EU-länder.

Det finns särskilda regler som måste iakttas vid utlämnande till mottagare i tredjeland, d.v.s. länder utanför EU och EES.

Mottagarna är de enskilda, fysiska eller juridiska personer, och myndigheter som har fått tillstånd att köpa uppgifter ur SPAR.

De flesta banker, försäkringsföretag och kreditupplysningsföretag uppdaterar sina register med aktuella adresser via SPAR.

De företag, föreningar med flera som köper adresser för direktadresserad reklam kommer från många olika branscher.

Här finns en förteckning över vilka företag som får uppgifter från SPAR.

I registerutdragen redovisas vilka företag som uppgifter har lämnats ut. Uppgifterna kommer att redovisas under 12 månader med start från och med i mitten av maj 2020.

Information om att en brottsbekämpande myndighet fått uppgifter från SPAR redovisas inte i registerutdraget. Uppgifterna från SPAR kan hos en sådan myndighet användas i en förundersökning. Information om att den brottsbekämpande myndigheten fått uppgifter från SPAR kan vara sekretessbelagd enligt Offentlighets- och sekretesslagen (18 kap 1 §). För att inte begå sekretessbrott redovisas därför inte när en brottsbekämpande myndighet fått uppgifter från SPAR.

Begränsningar att lämna ut vissa uppgifter

Uppgifter i SPAR får inte lämnas ut till alla mottagare. Det finns begränsningar enligt följande:

 • Inkomst- och fastighetsuppgifter (uppgifter från beskattningsdatabasen) får endast lämnas ut till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket.
 • Uppgift om födelsehemort får endast lämnas ut till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen samt Tullverket.
 • Uppgift om svenskt medborgarskap får endast lämnas ut till Centrala studiestödsnämnden, Bolagsverket, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen samt Tullverket.
 • Uppgift om vårdnadshavare, make, maka, registrerad partner (s.k. relationspersoner) får endast lämnas ut till vissa namngivna branscher eller företag. Ur listan kan följande nämnas: myndigheter, banker, kreditupplysningsföretag, försäkringsföretag, läkemedelsföretag.
 • Uppgifter om adress och folkbokföringsort för en person under 16 år får endast lämnas ut enligt kontrolländamålet.

Behandling av personuppgifter i e-post och formulär

Skatteverket behandlar personuppgifter i formulär och mejl för att kunna stötta dig som privatperson eller företagare på ett enkelt sätt när du exempelvis vill ansöka om adresser från SPAR, ställa frågor eller hantera en begäran om att få ett registerutdrag eller en reklamspärr registrerad.

Den rättsliga grunden för att behandla dessa personuppgifter är att utföra uppgifter av allmänt intresse och myndighetsutövning.

De personuppgifter som du lämnar kommer att behandlas av handläggare inom myndigheten för att besvara din aktuella fråga eller hantera ditt ärende.

Information du lämnar till myndigheten är allmänna handlingar. Det innebär att de kan vara offentliga och kan komma att lämnas ut om någon begär det.

Handlingar som rör allmänna frågor och begäran om direktreklamspärr sparas som längst i 1 år efter utgången av de kalenderår då ärendena avslutades.

Riksarkivet har beslutat att ärenden gällande tillgång till SPAR (ansökningar) för kontrolländamålet ska sparas som längst i 3 år efter utgången av de kalenderår då besluten i ärendena upphörde att gälla. Ansökningar om urval ska däremot bevaras.

Tycker du att något är fel?

De flesta uppgifterna i SPAR hämtas från folkbokföringen. Står det fel i SPAR är det oftast fel även i folkbokföringen. Upptäcker eller misstänker du ett fel i dina uppgifter ska du i första hand ringa Skatteupplysningen, tel 0771–567 567 och få hjälp att reda upp problemet. Gör folkbokföringen en rättelse kommer den till SPAR inom ett dygn. Du kan också ringa till SPAR:s kundtjänst på 0771–18 17 16 eller maila till spar@skatteverket.se för hjälp.

 

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Genom EU:s dataskyddsförordning har du som registrerad person flera rättigheter.

 • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade omgående.
 • Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. (Se nedan.)
 • Du kan i vissa fall göra invändningar mot en personuppgiftsbehandling.
 • Du har rätt att få bekräftat av den personuppgiftsansvarige om personuppgifter som rör dig behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna och viss information om behandlingen.

 

De flesta rättigheterna gäller hos myndigheter, men inte alla. Rätten att få uppgifter raderade gäller inte i de fall uppgifterna används som ett led i myndighetsutövning eller när behandlingen beror på att myndigheten behandlar uppgifterna för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Du kan läsa mer om vad som gäller för Skatteverkets behandling av personuppgifter på skatteverket.se (sök på ”personuppgifter och dataskydd”).

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Integritetsskyddsmyndigheten är den myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet.

Vill du framföra klagomål avseende Skatteverkets hantering av dina personuppgifter i SPAR hittar du kontaktuppgifter på www.imy.se.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för SPAR. Skatteverket har utsett Tieto Sweden AB till personuppgiftsbiträde för att sköta driften av SPAR (det tekniska systemet) samt bemanna SPAR:s kundtjänst.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom Skatteverket genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Har du frågor om hur Skatteverket behandlar dina personuppgifter eller frågor om dina rättigheter som registrerad kan du kontakta Skatteverkets dataskyddsombud. Skatteverkets dataskyddsombud når du via epost dataskyddsombud@skatteverket.se.