Startsida

Bruttoavisering

För de företag som hanterar personuppgifter för en betydande del av befolkningen finns en möjlighet till en särskild leveransmetod från SPAR – ”bruttoavisering”. (8a § Förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret, SparF)

Om man önskar få bruttoavisering

Företag som önskar bruttoavisering enligt 8a § SparF ska skicka med en bilaga till den vanliga ansökningsblanketten och ange att man även ansöker om leveransmetoden bruttoavisering. Någon särskild ansökningsblankett för bruttoavisering finns inte.

För att kunna få bruttoavisering fordras först och främst att man har beviljats tillgång till SPAR enligt kontrolländamålet (3 § p 1 lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret, SparL).

Bruttoavisering är en särskild leveransform där man inte behöver skicka en fil till SPAR med uppgift om alla kunders/medlemmars personnummer. Istället får man en fil från SPAR med samtliga personer som fått ändrade uppgifter i SPAR sedan förra aviseringstillfället.

Den som får tillgång till bruttoavisering måste förbinda sig att genast gallra de uppgifter som rör personer som inte är ens kunder eller medlemmar. En förutsättning för att få bruttoavisering är att registret omfattar minst ca 2,5 miljoner personer (en betydande del av befolkningen).

Beslut om bruttoavisering fattas av SPAR-nämnden.

Frågor att besvara vid ansökan om bruttoavisering

Utöver frågorna på ansökningsblanketten (SKV 1537) behöver vi ytterligare information för att kunna bedöma frågan om bruttoavisering. Ange svaren på nedanstående frågor i bilagan om bruttoavisering.

  1. Hur stort är aktuellt register, d.v.s. hur många personposter (antal personnummer/ samordningsnummer) finns i registret?
  2. Vilka kategorier registrerade finns i det aktuella registret?
    Medlemmar, kunder eller består registret av personer där en direkt relation saknas?
  3. Vilket lagstöd har ni för att föra aktuellt register (EU:s dataskyddsförordning, eventuellt annat lagstöd)?
  4. På vilket sätt säkerställs att gallring sker av de personuppgifter som erhålls via bruttoavisering men som inte har direkt samband med aktuell verksamhet?
  5. Hur tillkommer nya personer till ert register?
  6. Publiceras aktuella uppgifter med stöd av utgivningsbevis enligt yttrandefrihetsgrundlagen?
  7. Lämnar, eller kommer ni att lämna, uppgifterna från bruttoaviseringen (”filen från SPAR”) vidare till andra företag eller organisationer som saknar, eller har, egna tillstånd för bruttoavisering? Om så är fallet – ange vilka.”

Innehav av utgivningsbevis enligt yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469), YGL, ger rätt att publicera uppgifter, men de grundläggande reglerna enligt EU:s dataskyddsförordning gäller om inte annat framgår av reglerna i YGL.