Startsida

Fastighet

Termbeskrivning av XML-element

Taxeringsenhetsnummer
Förklaring Taxeringsenhetsnummer för fastigheten eller, i förekommande fall, sammanföringen av fastighetsdelar.
Format Sträng
Behörigheter Taxering
LanKod
Förklaring Länskod där fastigheten finns.
Format Sträng. Två (2) numeriska tecken.
Behörigheter Taxering
KommunKod
Förklaring Kommunkod där fastigheten finns.
Format Sträng. Två (2) numeriska tecken.
Behörigheter Taxering
FastighetKod
Förklaring Kod som anger typ av fastighet.

Vid införande av 2021.1 finns dessa fastighetskoder i SPAR:

113 = Lantbruksenhet, bostads-byggnadsvärde under 50 000 kr
120 = Lantbruksenhet, bebyggd
210 = Småhusenhet, tomtmark
213 = Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr
220 = Småhusenhet, bebyggd
223 = Småhusenhet, bostadsbyggnad med lokaler
225 = Småhusenhet, småhus på ofri grund
230 = Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL
240 = Småhusenhet, bostadsbyggnad på vattenfastighet
Format Sträng. 3 tecken.
Behörigheter Taxering
Taxeringsar
Förklaring Det år då enheten senast taxerades.
Format Sträng. 4 numeriska tecken. (ÅÅÅÅ)
Behörigheter Taxering
Taxeringsvarde
Förklaring Fastighetens beslutade taxeringsvärde i kr (summan av mark och byggnad).
Format Sträng. 1-11 numeriska tecken.
Behörigheter Taxering
FastighetDel
Förklaring Innehåller nästlade element; Taxeringsidentitet, FastighetBeteckning, AndelstalTaljare, AndelstalNamnare.
Behörigheter Taxering
Taxeringsidentiet
Förklaring Identitet på fastighetsdelen
Format Sträng
Behörigheter Taxering
FastighetBeteckning
Förklaring Beteckning på fastighetsdelen
Format Sträng
Behörigheter Taxering
AndelstalTaljare
Förklaring Ägarandel i fastighetsdelen – värde täljare.
Restriktioner Tal större än noll
Format Heltal
Behörigheter Taxering
AndelstalNamnare
Förklaring Ägarandel i fastighetdelen – värde nämnare.
Restriktioner Tal större än noll
Format Heltal
Behörigheter Taxering