Startsida

Dina personuppgifter

Innehållet i SPAR är reglerat i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret. De uppgifter som får finnas om dig, som är folkbokförd eller har samordningsnummer i kombination med en styrkt identitet eller en identitet som gjorts sannolik, är följande:

 • namn
 • person- eller samordningsnummer
 • födelsetid
 • adress
 • folkbokföringsort
 • födelsehemort
 • svenskt medborgarskap
 • make/maka/partner eller vårdnadshavare
 • avregistrering från folkbokföringen på grund av dödsfall eller annan anledning
 • datum för tilldelning av ett samordningsnummer
 • uppgift om personen som har tilldelats samordningsnummer har styrkt sin identitet eller gjort identiteten sannolik 
 • preliminärt datum för vilandeförklaring av samordningsnummer
 • datum för vilandeförklaring av samordningsnummer
 • orsaken till vilandeförklaring av samordningsnummer
 • datum för förnyelse av samordningsnummer
 • datum när personen med samordningsnummer avled
 • summan av fastställd inkomst och inkomst av kapital (dock lägst noll kronor)
 • ägare av småhus- eller lantbruksenhet med småhus på tomtmark samt uppgift om kommun (belägenhet) och slutligen
 • taxeringsvärde för småhusenhet.

Det kan även finnas information om att du begärt spärr mot direktreklam med SPAR som adresskälla. Du kan läsa mer om lagen på Riksdagens webbplats. 

Skyddade personuppgifter

Den som är utsatt för hot kan i vissa fall få skyddade personuppgifter. Det innebär att till exempel personens namn och adress skyddas i folkbokföringsregistret. I vanliga fall är uppgifterna i det svenska folkbokföringsregistret offentliga.

När någon får skyddade personuppgifter (sekretessmarkering eller skyddad folkbokföring) efter beslut av folkbokföringen vid Skatteverket aviseras denna uppgift vidare till SPAR. I SPAR tas genast uppgifterna om personens namn och adress bort. De enda uppgifter som behålls i SPAR är personnumret och uppgiften om att denna person har skyddade personuppgifter ("sekretessmarkering").

Det finns tre typer av skyddade personuppgifter eller skyddad identitet som man också brukar säga:

 • sekretessmarkering som är den lägre graden av skyddade personuppgifter
 • skyddad folkbokföring som är ett starkare skydd än sekretessmarkering. Det motsvarar det som tidigare kallades för kvarskrivning.
 • fingerade personuppgifter som innebär att du får nytt namn och personnummer.

Sekretessmarkering och skyddad folkbokföring ansöker man om hos Skatteverket. Fingerade personuppgifter ansöker man om hos Polisen.

Via SPAR kan företag som har tillgång till SPAR inte längre få veta personens namn eller adress genom sökning på personnummer. Endast uppgift om att personen har en sekretessmarking samt om personen har avlidit eller bytt personnummer levereras. Har en person fått skyddad folkbokföring hanteras personen i SPAR tillsvidare (från och med januari 2019) på samma sätt som för personer som har sekretessmarkering.

Ändring av personnummer

När ett personnummer (eller samordningsnummer) ersätts av ett nytt personnummer (eller samordningsnummer) finns en hänvisning mellan det nya och det gamla numret i SPAR under förutsättning att sådan hänvisning finns i folkbokföringen.

Om byte av personnummer beror på ändring av könstillhörighet har SPAR hänvisning endast från det gamla personnumret till det nya. Hänvisning finns inte på den nya personposten (nya personnumret) till det gamla personnumret.

Byta förnamn eller ändra tilltalsnamn

Skatteverket har en e-tjänst där man själv kan anmäla att man vill byta förnamn eller ändra tilltalsnamn. Tjänsten fungerar bara för personer som är 18 år eller äldre.

Du kan ansöka om följande ändringar:

 • lägga till eller ta bort förnamn
 • ändra stavning på förnamn
 • ändra ordningsföljd mellan dina förnamn
 • ändra ditt tilltalsnamn

När uppgifterna ändrats i folkbokföringen uppdateras SPAR dagen därpå. Sedan kommer företag och organisationer som uppdaterar sina register via SPAR också att få dessa nya uppgifter.
Om du hämtar ett registerutdrag via SPAR:s e-tjänst kan själv se vilka uppgifter som finns om dig i SPAR.

Vanliga frågor rörande dina personuppgifter i SPAR

Nedan följer svar på några vanliga frågor om dina personuppgifter i SPAR

Kan jag bli struken ur SPAR?

Nej, du kan inte bli struken ur SPAR. Som privatperson har du enligt artikel 17 i EU:s dataskyddsförordning rätt att bli bortglömd, det vill säga rätt att till dina personuppgifter raderas från register. Däremot gäller inte denna rättighet om behandlingen eller registreringen är ett led i en myndighetsutövning. Skatteverket som myndighet har en rättslig skyldighet att föra register inom bland annat SPAR (Statens personadressregister) och detta innebär att dina personuppgifter inte kan raderas eller strykas ur SPAR. Däremot avregistreras en person i SPAR fem år efter utvandring eller efter att personen avlidit.

Hur ändrar jag felaktiga uppgifter i SPAR?

En stor del av uppgifterna i SPAR hämtas från folkbokföringen och uppdateras varje dygn. Står det fel i SPAR är det ofta fel även i folkbokföringen. Om du upptäcker eller misstänker ett fel kan du ringa Skatteupplysningen, telefonnummer 0771-567 567, och få hjälp att reda upp problemet. Oftast måste rättelsen ske via folkbokföringen. Om folkbokföringen gör en rättelse kommer den till SPAR inom ett dygn.

För att kontrollera vilka personuppgifter som finns om dig i SPAR kan du använda vår e-tjänst för registerutdrag.

Ett företag har felaktiga personuppgifter om mig trots att de hämtar uppgifterna från SPAR

Den som ansvarar för ett kund- eller medlemsregister (personuppgiftsansvarig) ska själv vara aktiv för att säkerställa att uppgifterna i registret är korrekta. Om uppgifterna trots det visar sig vara felaktiga ska företaget/föreningen rätta uppgifterna.

Om den som är registrerad (du själv) uppmärksammar företaget på att uppgifterna om dig i deras register är felaktiga måste företaget enligt artikel 5 i EU:s dataskyddsförordning snarast rätta uppgifterna. Företaget måste också enligt EU:s dataskyddsförordning kunna rätta felaktiga uppgifter i sitt register.

För att kontrollera vilka personuppgifter som finns om dig i SPAR kan du använda vår e-tjänst för registerutdrag.

Jag har utvandrat – finns jag med i SPAR?

Alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett medborgarskap, finns med i SPAR. Då man utvandrar och därför avregistreras ur folkbokföringen, finns man kvar i SPAR i ytterligare fem år. Efter dessa år gallras uppgifterna ur SPAR.

Om du är utvandrad och vill undvika att gallras från SPAR kan du begära uppskjuten gallring. En sådan begäran kan upprepas vart femte år så länge du är utvandrad och ditt behov av att uppgifterna återfinns i SPAR kvarstår. Är du utvandrad kan det ändå finnas ett intresse av att återfinnas i SPAR då ett stort antal banker, försäkringsföretag, kreditupplysningsföretag liksom enskilda företag uppdaterar sina kundregister via SPAR (se förteckning över de företag och organisationer som har tillgång till folkbokföringsuppgifter från SPAR).

Om du är utvandrad och dina uppgifter redan har gallrats från SPAR går det att få dina uppgifter återinlästa.

Läs mer om utvandrad.

Mina personuppgifter finns på internet mot min vilja

Frågan handlar i grunden om förhållandet mellan EU:s dataskyddsförordning och Sveriges grundlagar, speciellt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Uppgifter om enskilda personer finns i ett stort antal register som kan föras av myndigheter, företag, föreningar och andra enskilda. Vissa sådana register kan vara sökbara på webben. Om dina personuppgifter publiceras på webben av något företag som har ett så kallat utgivningsbevis, en grundlagsskyddad rätt att publicera sin databas enligt yttrandefrihetsgrundlagen, beror behandlingen på dessa sidor att skyddet för publiceringen enligt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) går före EU:s dataskyddsförordning.

Vid konflikt mellan bl.a YGL och EU:s dataskyddsförordning, går YGL:s regler före. Det framgår av 1 kap 7 § dataskyddslagen (2018:218), den svenska kompletteringslagen till EU:s dataskyddsförordning. Enligt artikel 85 i EU:s dataskyddsförordning ska EU:s medlemsstater införa nationell lagstiftning som balanserar intresset mellan skydd för den personliga integriteten mot yttrandefriheten. I och med införandet av 1 kap 7 § dataskyddslagen, har Sverige genomfört sådan lagstiftning. Yttrandefriheten går före skyddet för den personliga integriteten.