Startsida

Förändringar i SPAR från 2021-06-19

SPAR berörs av tre områden som förändras från och med nu. För att få tillgång till den nya informationen fullt ut krävs byte till xml-schema 2021.1. Arbetet i SPAR har haft fullt fokus på att hantera hur nyheterna ska presenteras för alla kunder med befintliga xml-scheman som egentligen inte är avsedda för nyheterna.


Nyheter i SPAR som alla fordrar xml-schema 2021.1
Det nya xml-schemat 2021.1 kommer att publiceras i början av hösten samtidigt med att SPAR:s Gränssnittsmanual uppdateras och att nya testfall i kundtestmiljön driftsätts.

Under hösten 2021 kommer SPAR tillhandahålla aviseringstjänsterna samt Personsökning API med det nya schemat.

De tre nyhetsområdena som berör SPAR är:

  1. De nya reglerna om samordningsnummer träder ikraft den 18 juni 2021. I SPAR kan nya uppgifter förekomma från och med den 19 juni. Ett samordningsnummer kan efter viss tid förklaras vilande. Tre år senare, om det fortfarande är vilande, gallras det ur SPAR.

  2. Folkbokföringen ändrar sitt sätt att redovisa hänvisningspersonnummer för personer med samordningsnummer. Istället för bara ett hänvisningsnummer kan en lista med hänvisningsnummer förekomma

  3. I SPAR ändrar vi namnsättningen på vissa av termerna för adress i enlighet med folkbokföringslagens terminologi för att skapa tydlighet. Vi anger också om adressen är av typen svensk eller internationell.

    • Särskild postadress kan bara den som är folkbokförd ha. Adressen kan vara svensk eller internationell.
    • Utlandsadress kan bara den som varit folkbokförd och nu är avregistrerad som utvandrad ha. Adressen kommer av tekniska skäl endast redovisas som typen internationell även om den är svensk.
    • Kontaktadress är adress till personer med samordningsnummer. Den kan vara svensk eller internationell samt leda till personen själv eller till en kontaktperson.
    • Folkbokföringsadress kan bara vara svensk och kräver att personen är folkbokförd, dvs har fått ett personnummer. 

Tidigare information om reglerna för samordningsnummer m.m.
Se tidigare nyhetsanslag Samordningsnummer och ny adresstruktur i SPAR.
Där redovisas under ”Vad händer nu i SPAR?” vår tidplan för de olika åtgärderna som nu genomförs i SPAR. Vidare beskrivs förändringarna kring samordningsnummer i stora drag.


Personsökning Webb – nya innehållet från 19 juni 2021
Tjänsten Personsökning Webb (inloggning via e-legitimation) visar de nya uppgifterna om samordningsnummer inklusive ”Kontaktadress” från den 19 juni. I tjänsten visas även hänvisningsnummer med status enligt det nya sättet (se nedan) för personer som har samordningsnummer.


Nyheterna i SPAR – hur visas de i äldre xml-scheman
I Avisering/Personsök API (versioner 20160213, 20170225, 2019.1) kommer adresser mm hanteras på samma sätt som tidigare.

Det kommer dock bli en skillnad för personer med samordningsnummer i takt med att folkbokföringen aviserar nya uppgifter kring dessa till SPAR. Detta beror på ny informationsmodell från folkbokföringen rörande hänvisningsnummer och avregistreringskoder/vilandeförklaringar av personer med samordningsnummer. Observera att det nya avser personer med samordningsnummer, inte folkbokförda personer (med personnummer).

Adresser
SPAR visar i Personsökning API och i Aviseringstjänsterna adresser på samma sätt som hittills, dvs med samma termnamn som tidigare.

Samordningsnummer – vilandeförklaring
Samordningsnummer ges en giltighetstid på normalt fem år. Därefter kommer samordningsnumren att vilandeförklaras. Alla samordningsnummer som tilldelats före 1 jan 2016 kommer att vilandeförklaras vid utgången av 2021. Enligt de nya reglerna kan anledningen till vilandeförklaringen vara att Tidsfristen har löpt ut, Annan orsak eller Avliden.

En vilandeförklaring av ett samordningsnummer kommer i äldre xml-scheman att redovisas som avregistrering, dvs som O (tidsfrist, annan orsak) eller som A/AV (avliden).
Läs vidare i avsnittet ”Vilandeförklaring vid årsskiftet 2021/22” i det tidigare nyhetsanslaget (länken ovan).

Hänvisningsnummer – nytt för personer med samordningsnummer
Hänvisningsnummer (personnummer eller samordningsnummer) är en hänvisning till personens tidigare eller efterföljande nummer i folkbokföringsregistret. SPAR har hittills försökt visa om hänvisningen sker till nästa nummer (”till”) eller avser närmast föregående nummer (”från”).

Nu ändrar folkbokföringen sitt sätt att redovisa hänvisningsnummer för personer med samordningsnummer. Hittills har bara ett (1) hänvisningsnummer aviserats från folkbokföringen. Nu införs att en lista där flera hänvisningsnummer kan förekomma. I schemat 2021.1 visas alla dessa. Om det bara finns ett (1) hänvisningsnummer och personen är vilandeförklarad och har en ”SnStatus” med värdet ”Stangd” kommer hänvisning i kombination med typ ”till”. Detta är det enda fallet där det för person med samordningsnummer med stor säkerhet går att säga hur numren förhåller sig till varandra. För övriga får man själv försöka lista ut detta.

SPAR kommer inte att analysera hänvisningspersonnummer om det finns flera.
Tidigare har vi informerat om att SPAR skulle analysera och ange olika status på hänvisningspersonnumren i listan. Status som ”aktiv”, ”inaktiv”, ”saknas i SPAR” samt ”inaktiv och saknas i SPAR”. Det visade sig att detta var för svårt
och osäkert med de data vi har tillgång till i SPAR. Vi nådde inte den säkerhet i resultatet vi hade önskat. Därför väljer vi att inte analysera alls utan redovisar istället listan med samordningsnummer som vi får den från folkbokföringen.

Uppdaterad 2021-09-28

Publicerat 2021-06-17