Startsida

Nya regler om samordningsnummer från 1 september 2023

Regeringen föreslog i prop 2021/22:276 ”Stärkt system för samordningsnummer” nya regler som syftar till att stärka systemet med samordningsnummer.

Bestämmelser om samordningsnummer flyttas från folkbokföringslagen till en ny lag - lagen (2022:1697) om samordningsnummer.

Skatteverket tar över ansvaret för bl.a. identitetskontroller vid tilldelning av samordningsnummer. Samordningsnummer ska kunna tilldelas i tre nivåer beroende på vilken identitetskontroll som föregått tilldelningen. Den som tar emot uppgifter om samordningsnummer ska också få information om identiteten är styrkt, sannolik eller osäker.

Samordningsnummer – styrkt identitet

Kategorin ”styrkt” fordrar att personen personligen besökt ett skattekontor eller motsvarande och bevisat de uppgifter som behövs i samband med tilldelandet av samordningsnumret. Uppgifter som ska lämnas och bevisas av personen är bland annat namn, födelsetid, födelseort och kontaktadress. Skatteverket har juridisk möjlighet att kontrollera biometriska uppgifter.

När dessa samordningsnummer tilldelas i framtiden kommer de att finnas i SPAR.

Samordningsnummer - sannolik identitet

Kategorin ”sannolik” motsvarar kraven för styrkt identitet men med skillnaden att personligt besök inte skett. I princip motsvarar dessa samordningsnummer de som idag finns i SPAR.

Samordningsnummer – osäker identitet

Kategorin ”osäker” motsvarar nuvarande samordningsnummer där uppgifterna inte är styrkta, dvs inte är bevisade. Dessa samordningsnummer finns inte i SPAR idag och kommer inte heller finnas i SPAR framöver med nu gällande regler.

Lagändringarna träder i kraft den 1 september 2023.

Nytt XML-schema 2023.1

SPAR kommer publicera ett nytt xml-schema 2023.1 där de nya termerna för samordningsnummer (styrkt, sannolik) ingår. Vi avvaktar med publiceringen av det nya xml-schemat då vi inväntar ytterligare regelförändringar som ska ingå.

Uppdatering av alla samordningsnummer i SPAR

Efter 1 september 2023 kommer alla samordningsnummer i folkbokföringen att uppdateras med de nya beteckningarna styrkt, sannolik respektive osäker. Därefter kommer motsvarande uppdatering av alla samordningsnummer att ske även i SPAR.

För de kunder som behöver dessa uppdateringar även i sin egen verksamhets register hänvisar vi till den befintliga SPAR-tjänsten ”nulägesavisering”.

Publicerat 2023-05-03