XML-scheman

Aktuella XML-scheman

Nedan finns de aktuella XML-scheman som används i SPAR.

Historik XML-scheman

Vid utveckling av SPAR-tjänsterna, uppstår behov att göra förändringar i XML-scheman. Befintliga XML-scheman ändras dock inte, utan nya versioner skapas.

Fram till och med schemaversion 20160213 skapades en ny version för alla tjänster. Från och med schemaversion 20170225 skapas däremot nya versioner bara för en delmängd sammanhängande scheman tillhörande ett visst gränssnitt (t.ex. Personsökning pgm-pgm), då det sker förändring i det.

I version 20170225 införs ändringar i in- och utfiler för såväl Aviseringstjänster som Personnummersättning. Det innebär nya scheman för schemagrupperna Avisering, Infilpersonnummer och Personnummersättning.
Scheman för tjänsterna Urval, Personsökning och Reklamspärravisering är oförändrade, och senaste version för dessa är fortfarande 20160213.

XML-schema version 20170225

http://xmls.statenspersonadressregister.se/se/spar/granssnitt/avisering/20170225/
Elementet "Sekvensnummer" tillagt. Sekvensnumret ökar med värdet 1 vid varje avisering. Funktionen måste manuellt aktiveras av SPAR:s kundtjänst. Elementet "ResultatFilSkapad" flyttas från Aviseringsunderlag till Filinformation.

http://xmls.statenspersonadressregister.se/se/spar/granssnitt/infilPersonnummer/20170225/
Arkitekturella schemaförändringar som inte påverkar infilens utseende gentemot föregående version.

http://xmls.statenspersonadressregister.se/se/spar/granssnitt/personnummersattning/20170225/
Elementet "EgenReferens" tillagt. EgenReferens kan anges för respektive personnummersättningsfråga. Elementet används för att koppla ihop personnummersättningsfrågan med personnummersättningssvaret. Elementet "ResultatFilSkapad" flyttas från Aviseringsunderlag till Filinformation.

XML-schema version 20160213

http://xmls.statenspersonadressregister.se/se/spar/20160213/
Ändringar i scheman för aviseringstjänsterna, personsökning program till program och personnummersättningstjänsten.

Ny ny struktur för adresser där elementet "Adress" tas bort. Den nya adresstrukturen består av tre separata listor för folkbokförings-, särskildapost- och utlandsadresser. Listorna sorteras i fallande datumordning sorterade på ”till datumet”. Dessa listor innesluts i det nya elementet "Adresser". Datumintervallet flyttat från det sammanhållande elementet "Adress" till varje enskild adresspost. Termerna "PostKodUtland", "PostortUtland" och "Landskod" är borttagna från Utlandsadress då dessa inte används.
För elementet "FolkbokforingsKod" förändas betydelsen för värde 1 från "På församlingen skriven" till "På kommunen skriven".

  • SPARAdressCOMPONENT.xsd
  • SPARAviseringCOMPONENT.xsd

Elementet "SenasteAndringFolkbokforing" i en aviseringspost byter namn till "SenasteAndringSPAR".

  • SPARPersonCOMPONENT.xsd
  • SPARAviseringCOMPONENT.xsd

Elementen "IdTaxenhet" och "AndringsDatum" borttagna då dessa inte används för fastighetstaxering. Elementet "FastighetsKod" har endast ett giltigt värde; "S".

Generellt ändras elementet "DatumTom" till "DatumTill" i alla scheman.